Loading
Llwytho…
Mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis. Trwy dderbyn y dialog hwn, rydych chi'n cytuno i'r defnydd o gwcis. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein Polisi Cwcis

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: Mapio’r We

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata Arolwg Ordnans 100023405.

 1. Rhoddir trwydded anghyfyngedig, di-freindal, dirymadwy i chi weld y Data Trwyddedig at ddibenion anfasnachol yn unig am y cyfnod y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei wneud ar gael.

 2. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu, gwerthu na darparu\'r Data Trwyddedig i drydydd partïon ar unrhyw ffurf.

 3. Yr Arolwg Ordnans fydd yn cadw’r hawliau trydydd parti i orfodi amodau’r drwydded hon.

Darperir y gwasanaeth hwn at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylid ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall, er enghraifft, wrth gyflwyno cais cynllunio.

Ymwadiad

Er bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd gofal mawr i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir ar y safle hwn yn gywir, nid yw\'r Cyngor yn rhoi unrhyw warant na chynrychiolaeth, wedi\'i fynegi na\'i awgrymu, o ran cywirdeb, cyflawnrwydd na phriodoldeb y wybodaeth ar ei fapio ar-lein. Drwy ddefnyddio mapio ar-lein y Cyngor, rydych yn cymryd cyfrifoldeb llawn am ddefnyddio\'r wybodaeth hon ac yn cytuno nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nac unrhyw un o\'i gyflogeion neu asiantau yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw hawliad, colled, difrod neu anghyfleustra a achosir yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth o\'r fath.

 

  Pylwr y Map
  Dewisiadau Argraffu
  Maint y papur
  Gogwydd y papur
  Dyluniad
  Allbwn